Flickor och kvinnor – könspecifika frågeställningar2

NeuroNätet

Det här är en fullständig kopia på en fantastisk sida som innehåller så mycket bra fakta. Jag har försökt att få tag på den som är ansvarig för sidan, men har misslyckats. För att inte dessa fakta skall försvinna har jag därför kopierat de sidor jag verkligen vill skall finnas kvar. Om du känner den person som startat sidan Neuronätet – eller vem som idag är ansvarig – så kontakta mig gärna. /Jessica Stigsdotter Axberg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vem söker barnpsykiatrisk öppenvård?
Kopp gjorde tillsammans med Gillberg en undersökning 1999 där de tittade på vilka som söker barnpsykiatrisk öppenvård. Det visade sig att lika många flickor som pojkar söker vård. Att med riktad undersökning upptäcktes betydligt fler flickor med adhd samt att neuropsykiatriska diagnoser förekom hos 30% av dem som sökte vård.

Att flickor underdiagnostiseras beror bl.a. på att det krävs remiss och en remiss behöver ha en frågeställning t.ex. ”adhd?” och inte bara ”tacksam för utredning”. Bara flickor med mycket stora problem får hjälp.

Många flickor har stora ångest- och tvångsproblem vilket gäller både vid adhd och autism. Hälften av flickorna med adhd har tics. Det är en svår gränsdragning mellan autismspektrumstörning och sociala samspelssvårigheter.

Behandling vid Adhd

  • Information
  • Föräldrautbildning
  • Pedagogiskt stöd
  • Medicinering
  • Sociala stödåtgärder
  • Beteende- eller kognitiv terapi

Behandlingen vid Adhd för flickor skiljer sig inte från pojkar. Informationen till föräldrar med flickor kommer senare varför relationsproblematiken i familjen har gått längre. Det pedagogiska stödet måste bli bättre till alla familjer.

Prognos för flickor med Adhd

Det finns få studier och liten kunskap om flickornas prognos. Livet för kvinnor ser annorlunda ut än för männen. Kvinnor söker i högre grad vuxenpsykiatri vilket kan bero på en underliggande adhd-problematik där det inte klarar både barn, hem och arbete.

Kvinnliga könshormoner och Adhd

Låg östrogenhalt påverkar hjärnan och ger lägre halt av dopamin och serotonin. Detta ger ökade problem med växlande stämningsläge och svårt med kognitiva funktioner. När kvinnor, under puberteten, innan menstruation och under menopaus, går ner i östrogenhalt ökar adhd-symtomen. Flickor med adhd har svårare PMS-besvär. Under graviditeten mår vissa med adhd som bäst.

Erfarenheter från flickor med Adhd

Ca hälften av flickor med adhd har också damp. Sociala svårigheter är vanligt. Det är också vanligt med sömnsvårigheter. Många är klumpiga och de flesta är långsamma.
Föräldrarna har tidigt varit medvetna om problemen och svårigheterna är mer synliga i hemmet än i skolan. Det är vanligt med flera diagnoser samtidigt. Det behövs föras in ADL-intervjuer i utredningarna.
Flickorna undviker oftast gymnastiken i skolan och har få fritidsintressen. De har stora problem med att göra läxorna. De har få kamrater och deras problem upptäcks inte.
Flickor söker senare hjälp för sina svårigheter och de får mindre hjälp i skolan. Fler tonårsflickor blir gravida och det finns eventuellt tidigare missbruk.
Flickor med adhd är hyperaktiva men mindre än pojkarna. Hyperaktiva flickor leker mer målinriktat och de har mindre beteendestörningar än pojkar.
Flickor med adhd är mer aggressiva än ”normala” flickor. Flickor har kvar symtomen upp i tonåren. Av de äldre flickorna i studien med klar hyperaktivitet har några utvecklat bulimi.

Adhd-symtom hos flickor stör bilden av flickaktighet

Flickor förväntas vara väluppfostrade vilket flickor med adhd sällan är. Pojkar får mer hjälp för mindre svårigheter i skolan. Har lärare svårt att acceptera flickans adhd-symtom (pratig, glömmer, kommer för sent, styr)?
Det finns en studie som visar att mammor är mer kritiska till döttrar med adhd än till pojkar med samma diagnos.

Det enda som skiljer pojkar och flickor med adhd åt är att flickor är lite mindre hyperaktiva och pojkar har mer beteendeproblem samt att flickor senare får hjälp. Vi måste våga titta på dessa frågor ur ett under/överordnat perspektiv.

Högfungerande autism och Asperger syndrom hos flickor

Hela 44% av flickorna i projektet visade sig ha en autismspektrumstörning vilket var ett oväntat resultat. Det finns undersökningar som visar att flickornas språkliga begåvning kan dölja autism. En undersökning visar att 15 % av flickor med anorexi har en autismspektrumstörning.

Tourette syndrom

Första kvinnan med Tourette syndrom beskrevs av Gilles de la Tourette på 1880-talet. Nästan regel är att Tourette syndrom finns tillsammans med adhd. Det finns en stor impulskontrollproblematik vid Tourette syndrom. Kan t.ex. inte gå förbi utan att slå till, snattar är explosiv och retlig. Det är svårt att få en uppfattning om hur vanligt Tourette syndrom är hos flickor.