Flickor med Aspergers syndrom, symtom och individuella skillnader

NeuroNätet

Det här är en fullständig kopia på en fantastisk sida som innehåller så mycket bra fakta. Jag har försökt att få tag på den som är ansvarig för sidan, men har misslyckats. För att inte dessa fakta skall försvinna har jag därför kopierat de sidor jag verkligen vill skall finnas kvar. Om du känner den person som startat sidan Neuronätet – eller vem som idag är ansvarig – så kontakta mig gärna. /Jessica Stigsdotter Axberg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Symtom

När det gäller Aspergers syndrom uppvisar flickor och pojkar i stort sett samma symtom men flickor kan ha en litet annorlunda symtombild skriver Gillberg (1997). Ibland har det inte de typiska specialintressena. Deras språk är inte alltid lika formellt högtravande, ofta är de relativt tystlåtna. Flickorna har oftare ett lite större socialt intresse, de kan stå bredvid och tittar på utan att veta hur de skall komma in i gruppen.

När det gäller antal remitteringar till utredning för Aspergers syndrom står pojkarna för en överväldigande majoritet. Hur kommer det sig att flickors svårigheter och symtom på Aspergers syndrom inte upptäcks?

Tony Attwood (1999) har sammanställt en rad tänkbara förklaringar till detta vilka ännu ej är helt vetenskapligt klarlagda. Det verkar som om många flickor med Aspergers syndrom har samma anlagsprofil som pojkarna men att de utmärkande dragen som tyder på Aspergers syndrom är mer subtila och mindre svåra i sin uttrycksform. Föräldrar kan också känna motvilja över att leta efter en diagnos om barnet verkar fungera någorlunda bra. Läkare och psykiatrier kan tveka när det gäller att binda sig vid en diagnos om inte avvikelsen är iögonfallande stor i jämförelse med den normala variationen av beteenden och förmågor.

Flickor har större förmåga att verbalisera sina känslor och de är mindre benägna att använda fysiskt våld som svar på negativa känslor som t.ex. förvirring, frustration och ilska. Vi vet inte huruvida detta är kulturellt betingat eller medfött men vi vet att barn som är aggressiva oftare remitteras till utredningar för att fastställa huruvida beteendet beror på ett specifikt funktionshinder samt till rådgivning för hur man skall hantera barnets beteende. Följaktligen blir pojkar med Aspergers syndrom oftare remitterade till psykologer och psykiatrier eftersom deras aggressiva beteende blir till ett problem för både föräldrar och skolpersonal. En konsekvens av denna skillnad i remitteringar är inte bara att fler pojkar utreds utan att utredare och forskare kan få ett felaktigt intryck av omfattningen av aggressivt beteende hos personer med Aspergers syndrom.

Personlighet och individuella skillnader

Man måste alltid ta hänsyn till personligheten hos en person med Aspergers syndrom och hur personen hanterar de svårigheter han eller hon upplever i sociala samtal, i tankegångar och empati. En del individer deltar aktivt i sociala sammanhang medan en del känner större motvilja mot detta, deras personlighet kan beskrivas som passiv.

Dessa personer kan bli ganska skickliga i att kamouflera sina svårigheter och det finns forskning som tyder på att den passiva personligheten kan vara vanligare hos flickor.

DOLD.WMF (2390 bytes)

Varje person med Aspergers syndrom utvecklar sin egen teknik och strategi för att lära sig hur de skall ta till sig specifika färdigheter och utveckla sin förmåga att hantera livet. En teknik är att få praktisk handledning och moraliskt stöd från sina jämnåriga. Enligt Attwood har barn med Aspergers syndrom en förmåga att locka fram starkt moderligt eller ”rovgirigt” beteende hos andra.