Neuropsykiatriska diagnoser, ADHD, DAMP, Tourettes- och Aspergers syndrom

De flesta forskarna på området är överens om att neuropsykiatriska funktionshinder (förkortas ibland NPF) har sin grund i biologiska/medicinska faktorer. De olika diagnoserna har en liknande grundproblematik och diagnoserna överlappar varandra.

I dag tala man allt mer om ett sammanhängande spektrum. Psykolog Lennart Lindqvist (1993) har i en undersökningar funnit många likheter mellan autism och ADHD/DAMP. Nyare forskning bekräftar detta och har visat att barn med olika neuropsykiatriska diagnoser uppvisar gemensamma problem med uppmärksamhet, snabbhet och planering.

Agneta Nydén (2000), forskare vid Göteborgs Universitet menar att man därför kan spekulera om ett spektrum, där barn med autism finns i ena mest handikappande ytterkanten, följda av barn med Aspergers syndrom, barn med ADHD/DAMP och autistiska drag och därefter barn med som enbart har ADHD/DAMP i den andra minst handikappande ytterkanten. Flera forskare har lagt fram idén om att det i grund och botten handlar om samma problematik vilket innebär att vi i framtiden kanske får se en annan uppdelning inom neuropsykiatrin än den som råder idag.

Bilden kompliceras ytterligare av att personer med neuropsykiatriska svårigheter samtidigt är så olika varandra och att en och samma person kan ha flera syndrom. Symtomen kan också variera över tid vilket inte är helt ovanligt. Det innebär att en person kan få diagnosen ADHD som barn för att senare i livet få diagnosen Aspergers syndrom. Gränsdragningen mot vad som är normalt kan skapa problem i de fall svårigheterna inte är så uttalade.

Björn Kadesjö (2000) har i en studie följt 400 skolbarn under fem år. Han studerade barnen från årskurs 1 till och med årskurs 5. I hans studie framkom att av barnen i den undersökta populationen hade 1,2 procent autism eller Aspergers syndrom och 1,1 procent Tourettes syndrom. Detta är ett större antal barn med Aspergers- och Tourettes syndrom än tidigare studier visat.

Kadesjös delstudien av barn med Tourettes syndrom är för övrigt den första i Sverige i sitt slag. Studien dokumenterar hur sammansatt problematiken runt Tourettes syndrom är då barnen förutom tics också hade skol- och kamratsvårigheter, koncentrationssvårigheter, olika former av tvång. Många hade även autismliknande problem. De tre grupperna, ADHD/DAMP i svår form, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom, utgjorde i Kadesjös undersökning 4,8 procent av alla barn. Det bekräftar tidigare uppgifter från bland annat Christopher Gillberg (1996) att i varje klass i den vanliga skolan finns ett barn med något av dessa funktionshinder.