Diagnosgrupper

AD/HD – DAMP och skillnaden däremellan

Enligt Gillberg (1999) kan man tala om tre grupper av närbesläktade problem – ADHD, DAMP och DCD. Ca 5 procent av alla barn vid skolstarten har påtagliga svårigheter ifråga om såväl aktivitetskontroll och avledbarhet som motorik och perception, det vill säg det som vi i vardagligt tal kallar DAMP. En tredjedel av dessa har mycket uttalade svårigheter. Därutöver finns det barn som endast har svårigheter med avledbarhet och aktivitetskontroll, det vi kallar ADHD. Den tredje urskiljbara gruppen är de barn som enbart har svårigheter med motorik och perception. Denna problematik går under namnet developmental coordination disorder och förkortas DCD. Sammanfattningsvis kan man säga att DAMP i stort sett är liktydigt med en kombination av ADHD och DCD.

Björn Kadesjös (2000) undersökning av 400 skolbarn visade att 3,7 procent av barnen (fler pojkar än flickor) uppfyllde internationellt accepterade kriterier för ADHD. Cirka hälften av dessa hade också betydande motoriska problem vilket innebar att de hade DAMP. Vid uppföljningarna hade barnen med DAMP och ADHD mycket mer skol- och inlärningsrelaterade problem liksom beteendeproblem än jämförelsegruppen.

Hur det procentuellt förhåller sig bland vuxna finns inga säkra siffror på. Dock har man blivit allt mer uppmärksammad på att svårigheterna inte försvinner som man tidigare trott. Mer om detta tas upp på sidan om vuxna med neuropsykiatriska svårigheter.
Tourettes syndrom

I huvudsak gäller störningar som har med ADHD att göra även för personer med Tourettes syndrom. I de fall båda diagnoserna är aktuella uppträder i regel ADHD-symtomen tidigare än tics.

Tourettes syndrom karaktäriseras och diagnostiseras utifrån förekomsten av tics. Motoriska och vokala tics är tydligast och också den tydligaste skillnaden i förhållande till ADHD. Många barn har tics och det handlar inte alltid om Tourettes syndrom. Det är ticsens varaktighet som avgör om man skall kunna ställa diagnos eller inte. Ticsen kan komma och gå, de försvinner en tid och återkommer, ibland i ny skepnad. Det verkar som om det finns ett samband mellan tics och tvång varför olika former av tvångsproblematik också förknippas med Tourettes syndrom.
Aspergers syndrom

Personer med Aspergers syndrom har stora svårigheter att förstå avsikten bakom andra människors beteenden och de uppfattar många situationer på ett annorlunda sätt. Många som har huvuddiagnos Aspergers syndrom har också ADHD-symtom.

En studie gjord av Agneta Nydén (2000) vid Göteborgs universitet visar att barn med autistiska drag har en mycket god förmåga att se detaljer, har ett konkret tänkande, men stora svårigheter att se sammanhang och helheter. Barn med Aspergers syndrom är ofta språkligt begåvade men har i övrigt likheter med dem som har ”klassisk autism”.
Fetalt Alkoholsyndrom

FAS, fetalt alkoholsyndrom, är den medicinska diagnosen på barn som skadats av alkohol under graviditeten och som uppfyller vissa fastställda diagnoskriterier.

FAE, fetala alkoholeffekter, är en beteckning på liknande tillstånd, men där barnen inte uppfyller alla kriterier för FAS.
Tvångssyndrom – OCD

OCD står för Obsessive Compulsive Disorder och är den engelska beteckningen för tvångssyndrom.

Tendens till viss tvångsmässighet finns hos alla människor. Alla har vi någon gång kontrollerat en extra gång att spisplattan är avstängd eller om kontakten till strykjärnet är utdragen. Vi kan alla få olika former av tvångsmässiga impulser men klarar ändå av att hålla emot och inte dras med i tvånget. En person som lider av tvångssyndrom klarar inte detta utan följer de impulser som uppkommer i tanken.
XXY och Klinefelters Syndrom

XXY är en genetisk avvikelse men där symtomen kan vara väldigt lika Damp-ADD, med koncentrationssvårigheter, utanförskapskänsla, klumpig motorik, inlärninssvårigheter, tillbakadragenhet etc.

XXY och Klinefelters syndrom drabbar bara pojkar och många förblir odiagnostiserade.

Vid en diagnos kan man ha fått antingen diagnosnamnet XXY eller Klinefelters Syndrom. Dessa termer refererar till två olika men besläktade tillstånd.