DAMP (ADHD och DCD)


DAMP är en förkortning av Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorik-kontroll och Perception eller på engelska Deficits in Attention, Motor control and Perception. Gillberg (1996) menar att DAMP är ett av våra verkligt stora folkhälsoproblemen och att det föreligger allvarlig risk för psykisk och social felutveckling om diagnosen inte ställs och hjälp inte ges.

ADHD och DAMP är inte liktydigt med varandra. DAMP är en kombination av ADHD-symtom och motoriska-perceptuella svårigheter. DAMP är därigenom ett snävare begrepp än ADHD.

Enligt Gillberg (1999) kan man tala om tre grupper av närbesläktade problem – ADHD, DAMP och DCD. Ca 5 procent av alla barn vid skolstarten har påtagliga svårigheter ifråga om såväl aktivitetskontroll och avledbarhet som motorik och perception, det vill säg det som vi i vardagligt tal kallar DAMP. En tredjedel av dessa har mycket uttalade svårigheter. Därutöver finns det barn som endast har svårigheter med avledbarhet och aktivitetskontroll, det vi kallar ADHD.

Den tredje urskiljbara gruppen är de barn som enbart har svårigheter med motorik och perception. Denna problematik går under namnet developmental coordination disorder och förkortas DCD. Sammanfattningsvis kan man säga att DAMP i stort sett är liktydigt med en kombination av ADHD och DCD.

Symtom

De symtom som gäller för ADHD gäller även för DAMP, aktivitetskontrollen och uppmärksamheten är alltid avvikande vid DAMP. Därtill kommer svårigheter med motorik och perception, svårigheter som kan vara antingen motoriska eller perceptuella. Svårigheterna med aktivitetskontroll och uppmärksamhet måste kunna dokumenteras i flera olika situationer, t ex både hemma och i skolan och omfatta minst 4 av de symtom på ADHD som uppräknas i DSM – IV manualen. Överaktivitet (hyperaktivitet), underaktivitet (hypoaktivitet) och kombinationer av dessa (växlingar mellan hyper- och hypoaktivitet) förekommer.

Svårigheterna med motorik-kontroll skall kunna dokumenteras vid en läkarundersökning om barnet är i 6 till 8 – årsåldern. Är barnet yngre skall det finnas belägg för en klumpig motorik eller avvikande tal- eller språkutveckling. De motoriska avvikelserna kan drabba såväl grov- som finmotorik eller både och. Svårigheterna med perception skall kunna beläggas genom neuropsykologiska tester (Gillberg 1996).

Övrigt

Minst hälften av alla barn som senare får en DAMP-diagnos har en försenad tal- och i allmänhet även språkutveckling.

Barn med svår DAMP är påtagligt lika dem med Aspergers syndrom när det gäller neuropsykologiska testresultat enligt en avhandling av Agneta Nydén (2000).