Sidmeny
Kategorimeny

Aspergers syndrom – specialintressen, motorik och perception

Specialintressen

Specialintressen är i allmänhet påtagliga i skolåldern och kan utgöra ett problem för barnet eftersom barnet kan bli avskärmad och helt uppslukas av sysselsättningen.

UPPTAGEN.WMF (8726 bytes)

Det blir många gånger allt för tröttsamt för omgivningen att lyssna på barnet. Specialintressena behöver inte alltid vara desamma utan kan växla över tid.

Motorik och perception

Många som har Aspergers syndrom tycks ha någon form av perceptionsstörning och det är vanligt med avvikande reaktioner på sinnesintryck precis som vid andra neuropsykiatriska svårigheter. En del reagerar starkt på svaga ljud och en del besväras av vissa klädmaterial. Upprepade och ofta monotona ljud och läten samt upprepade kroppsrörelser som t.ex. huvuddunkningar är relativt vanliga i utvecklingen hos barn som senare får diagnosen Aspergers syndrom.

För många med Aspergers syndrom kan det vara svårt att snabbt tolka innebörden i verbala budskap, de kan ha svårt att föra ett samtal. De flesta har entonig röst som kan vara för stark eller för svag. Många går alldeles för nära andra när de ska prata, andra står för långt ifrån. Vissa har en stelt fixerande blick som kan upplevas som ovanligt hård, granskande eller bara stirrande.

Motoriken är speciell vid Aspergers syndrom. Det kan vara svårt att lära sig nya rörelser. Gången är ofta rytmiskt vaggande eller med total avsaknad av medrörelser.

I tidig barndom har många haft stereotypa rörelser som till viss del kvarstår i vuxen ålder. Tics är också vanliga och kan ibland vara omöjliga att skilja från stereotyperna. Det finns betydande samtidig sjuklighet i Tourettes syndrom.

Övrigt

Regel vid Aspergers syndrom är tvångstankar, tvångshandlingar och rutinbundenhet. Tvången och ritualerna kan vara kopplade till specialintresset men kan även drabba andra områden som t.ex. måltider, toalettbesök, turordning etc.

Personer med Aspergers syndrom blir ibland mobbade. Från ca 10 års ålder är det många som själva förstår sitt utanförskap och en del av dessa blir deprimerade.

”Människor med Aspergers syndrom ger ett påtagligt intryck av att vara särpräglat individualistiska. De visar intresse för andra människor och sin omgivning, även om detta intresse kan vara begränsat till vissa detaljer och företeelser och kan te sig besynnerligt för andra människor. Deras språkbruk är synnerligen utvecklat och saknar i allmänhet de tydliga stereotypier och den märkliga upptagenhet av sensoriska stimuli man ofta finner hos mer handikappade autistiska individer. De ägnar sig i allmänhet inte heller åt enkla repetitiva aktiviteter, även om förändringar ofta gör dem upprörda och de vanligtvis håller fast vid invanda rutiner.” (Frith red. 1998 s.190)

Genom den samhällsutveckling vi haft har människor med Aspergers syndrom både fått det lättare och svårare. I yrkeslivet behöver de ofta en klart avgränsad arbetsuppgift i ett yrke utan större krav på social kompetens. Många har funnit sig en plats inom den nya IT-sektorn.

Många av dessa personer har dock stora svårigheter att anpassa sig i det ”vanliga” livet, samtidigt är många av dem nytänkare eller estetiskt begåvade. Gillberg (1997) understryker att många personer med Aspergers syndrom osentimentalt konstaterar att de absolut inte skulle vilja vara som ”de andra”, de som inte har Aspergers syndrom – de föredrar att vara ”Aspergianer”.