Kriterier för ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV (APA, 1995), som också anger tre olika undergrupper av ADHD:

ADHD – uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet (attention deficit hyperactivity disorder) – bedöms vara ett av de mest studerade tillstånden inom medicinen. Man har beräknat att ungefär tre till sex procent av alla barn i skolåldern har ADHD. Det är ca två till tre gånger vanligare med ADHD hos pojkar än flickor. Huvudsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet/överaktivitet.

ADHD leder till konsekvenser i det dagliga livet som gör att barn och ungdomar med ADHD är beroende av att det finns vuxna i deras omgivning som kan förstå och hjälpa dem. Många olika verksamheter i samhället måste förstå och hantera svårigheter som personer med ADHD har. Personer med ADHD har rätt till vård och stöd i enlighet med den kunskap som finns idag.

Det behövs attitydförändringar i synen på ADHD. Personer med ADHD behöver bli bemötta utifrån sina förutsättningar. Med en väl anpassad miljö och förståelse från omgivningen ges möjligheter att deras goda sidor kommer till sin rätt. En person med ADHD kan då leva ett bra liv utan att uppleva sig ha problem som hindrar i vardagen.

ADHD med uppmärksamhetsstörning
För diagnosen ADHD med uppmärksamhetsstörning krävs enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) minst sex av följande symtom:
a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter
b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar
c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal
d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna)
e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter
f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor)
g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli
i) är ofta glömsk i det dagliga livet

ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet
För diagnosen ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet krävs enligt DSM-IV att minst sex av följande kriterier är uppfyllda:
a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still
b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund
c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)
d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla
e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”
f) pratar ofta överdrivet mycket
g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt
h) har ofta svårt att vänta på sin tur
i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)

ADHD av kombinerad typ
För diagnosen ADHD av kombinerad typ krävs att kriterierna för både bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet enligt ovan ska vara uppfyllda.
Undergrupper
ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning
ADHD med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet
ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad typ.
Det finns ett samstämmigt internationellt stöd för att diagnosen ADHD kan ställas på ett tillförlitligt sätt. För att avgöra om problemen uppfyller de fastlagda kriterierna för ADHD krävs en noggrann utredning. Syftet med en utredning är att skapa förståelse för barnets sätt att fungera, såväl dess styrkor som svagheter, så att barnet får rätt stöd och bemötande.

Referens: Kort om ADHD hos barn och vuxna- en sammanfattning av
Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Artikelnr 2004-110-7. ISBN 91-7201-854-2